Logo Praktijk Liveliness

Vanessa Verbeek

Borgweg 38, Noordhorn

info@praktijkliveliness.nl

(06) 165 03 423

(06) 165 03 423

Privacy en Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid

Hierbij wordt erop gewezen dat praktijk LIVELINESS geen waarborg, dan wel garanties geeft aangaande de sessies voor Reconnective Healing, Chakra Healing en Reiki te Noordhorn. Tevens is een healingsessie Reconnective Healing, Chakra Healing en Reiki geen vervanging van reguliere geneeskundige behandelingen of medicijnen. Ook worden er worden geen diagnoses gesteld. Daarvoor dient een arts in alle gevallen te worden geraadpleegd. De praktijk LIVELINESS aanvaard daarom geen enkele aansprakelijkheid voor gezondheidsklachten en problemen die daaruit voortkomen.

Privacyverklaring

Praktijk LIVELINESS voor healing en balans, gevestigd aan Borgweg 38 9804 RS te Noordhorn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contact:
https://www.praktijkliveliness.nl
Borgweg 38 9804 RS Noordhorn
0616503423

Vanessa Verbeek is de Functionaris Gegevensbescherming van praktijk LIVELINESS voor healing en balans. Zij is te bereiken via info@praktijkliveliness.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Praktijk LIVELINESS voor healing en balans verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van onze diensten of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adres

– Telefoonnummer

– Emailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Echter kunnen we echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Daarom raden wij ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@praktijkliveliness.nl. Dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De praktijk LIVELINESS voor healing en balans bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Daaronder is een behandeling Energetische Therapie, Reconnective Healing, Chakra Healing en Reiki te Noordhorn. We verstrekken uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Praktijk LIVELINESS voor healing en balans verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Praktijk LIVELINESS voor healing en balans gebruikt alleen technische en functionele cookies. Tevens analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Dat betekent dat de cookies die wij gebruiken noodzakelijk zijn voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Bijvoorbeeld onthouden ze uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Hiervoor kunt U zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken. Ook kunt u bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Praktijk LIVELINESS voor healing en balans en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Daarom kunt u een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@praktijkliveliness.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek.

Ten slotte wil Praktijk LIVELINESS voor healing en balans u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Praktijk LIVELINESS te Noordhorn neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Daarom nemen we passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. We zijn aangesloten bij CAT Collectief Alternatieve Therapeuten en Praktijk LIVELINESS is tevens aangesloten bij GAT Geschillen Alternatieve Therapeuten. Ik werk als CAT-therapeut volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@praktijkliveliness.nl